Pozastavenie prevádzky vozidla po vážnej dopravnej nehode

Po každej vážnej dopravnej nehode má vozidlo automaticky bez akéhokoľvek administratívneho procesu pozastavenú prevádzku vozidla a to podľa § 47 ods. 2 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky vážne dopravné nehody sú vedené v evidencii dopravných nehôd (ISDN – informačný systém dopravných nehôd), ktoré vedie Policajný zbor Slovenskej republiky.

Pozastavenie prevádzky vozidla je podľa § 47 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke.

Vozidlo má pozastavenú prevádzku po každej vážnej dopravnej nehode a to od okamihu jej vzniku až po opravu všetkých poškodených hlavných bezpečnostných prvkov v opravovni a úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej.

Opravu vozidla v rozsahu odstránenia vzniknutých chýb po vážnej dopravnej nehode je možné vykonať len v opravovni, ktorá spĺňa predpísané podmienky. Iná osoba nesmie odstraňovať chyby na vozidle vzniknuté pri vážnej dopravnej nehode.

Po oprave všetkých poškodených hlavných bezpečnostných prvkov v opravovni a úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej sa vozidlo môže používať v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke.

Na účely absolvovania technickej kontroly môže vozidlo použiť cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci. Vodič vozidla je povinný hodnoverným dokladom preukázať kontrolným orgánom v cestnej premávke, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci.

Uvedené platí od 1. januára 2022 len pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

 

Zdroj : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/opravy-vozidiel-po-vaznej-dopravnej-nehode/pozastavenie-prevadzky-vozidla-po-vaznej-dopravnej-nehode