Čo musí spĺňať opravovňa, aby mohla vykonať opravu vozidla po vážnej dopravnej nehode ?

Opravu vozidla v rozsahu odstránenia vzniknutých chýb po vážnej dopravnej nehode je možné vykonať len v :

  • autorizovanej opravovni
  • nezávislej opravovni.

Autorizovanou opravovňou je servis, ktorý poskytuje opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu ( značkové autorizované servisy výrobcov vozidiel ). 

Nezávislou opravovňou je servis, ktorý poskytuje opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.

Každá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla po vážnej dopravnej nehode musí :

  • mať prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla a v súlade s nimi vykonávať opravu vozidla (zvyčajne sprístupnením elektronickej databázy informácií a servisných postupov na webovom sídle výrobcu vozidla),
  • vykonávať opravu vozidla na základe informácií o opravách a údržbe poskytnutých výrobcom vozidla,
  • používať požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla (zvyčajne špeciálne prípravky odporúčané výrobcom vozidla).

Informácie o opravách a údržbe výrobcu vozidla sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu a kontrolu vozidla, prípravu na kontrolu technického stavu, opravu, preprogramovanie, opätovnú inicializáciu vozidla alebo ktoré sa požadujú na diaľkovú diagnostickú podporu vozidla, alebo na montáž častí a vybavenia na vozidlo, a ktoré výrobca poskytuje opravovňam alebo ktoré sám používa pri opravách a údržbe, vrátane všetkých následných zmien a doplnení týchto informácií ( Čl. 61 až 66 nariadenia ( EÚ ) 2018/858 ).

Každý výrobca vozidla je povinný poskytnúť aj nezávislej opravovni neobmedzený, štandardizovaný a nediskriminačný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Za prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, môže výrobca vozidla účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky (Čl. 61 až 66 nariadenia (EÚ) 2018/858).

Povinnosti opravovne

Každá opravovňa, ktorá vykoná opravu vozidla po vážnej dopravnej nehode musí po vykonaní opravy vozidla :

  • písomne potvrdiť, že oprava vozidla bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vydané ako samostatný doklad, alebo súčasť daňového dokladu napr. faktúry alebo zákazkového listu); potvrdenie obsahuje text: „Opravovňa potvrdzuje, že vykonala opravu vozidla po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv aspoň na jeden z nasledovných hlavných bezpečnostných prvkov vozidla - zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy a to podľa informácií a postupov výrobcu vozidla.“,
  • dodatočne preukázať v lehote piatich rokov od vykonania opravy vozidla, že oprava vozidla bola vykonaná v súlade s informáciami a postupmi výrobcu vozidla a to najmä preukázaním:
  • prístupu k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla ku konkrétnej oprave vozidla,
  • dokladov o náhradných dielcoch použitých pri oprave vozidla (napr. objednávka, faktúra, dodací list ...),
  • spôsobu vykonania opravy vozidla (napr. digitálna fotodokumentácia).

Uvedené platí od 1. januára 2022 len pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

 

Zdroj : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/opravy-vozidiel-po-vaznej-dopravnej-nehode/co-musi-splnat-opravovna-aby-mohla-vykonat-opravu-vozidla-po-vaznej-dopravnej-nehode