Čo musí zabezpečiť prevádzkovateľ vozidla po vážnej dopravnej nehode?

Po každej vážnej dopravnej nehode má vozidlo automaticky bez akéhokoľvek administratívneho procesu pozastavenú prevádzku vozidla a to podľa o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré má pozastavenú prevádzku vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný opraviť vozidlo v rozsahu odstránenia vzniknutých chýb po vážnej dopravnej nehode len v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa ustanovené podmienky.

Ak oprava vozidla v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni bola vykonaná v súlade s informáciami a postupmi výrobcu vozidla, je následne prevádzkovateľ vozidla povinný podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a to aj v prípade, ak vozidlo má platnú technickú kontrolu.

Prevádzkovateľ vozidla po vážnej dopravnej nehode smie opätovne vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke, len ak oprava vozidla bola vykonaná v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni a následne je vozidlo po absolvovaní pravidelnej technickej kontroly spôsobilé.

Podmienkou absolvovania pravidelnej technickej kontroly po oprave vozidla v opravovni je predloženie písomného potvrdenia, že oprava vozidla bola vykonaná podľa informácií a postupov výrobcu vozidla (potvrdenie môže byť vydané ako samostatný doklad, alebo súčasť daňového dokladu napr. faktúry alebo zákazkového listu).

Vozidlo, ktoré nie je po vážnej dopravnej nehode podrobené oprave v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni, nebude hodnotené ako spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Ak je oprava vozidla po vážnej dopravnej nehode časovo náročná, môže prevádzkovateľ vozidla požiadať príslušný orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Ak sa vozidlo nepodrobilo technickej kontrole pravidelnej  po odstránení chýb vzniknutých po vážnej dopravnej nehode do šiestich mesiacov, prevádzkovateľ vozidla je podľa § 47 ods. 6 zákona č. 106/2018 Z. z. povinný bezodkladne požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo vyradenie vozidla z evidencie.

Uvedené platí od 1. januára 2022 len pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

 

Zdroj : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/opravy-vozidiel-po-vaznej-dopravnej-nehode/co-musi-zabezpecit-prevadzkovatel-vozidla-po-vaznej-dopravnej-nehode